صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۳۰ تیر ۱۴۰۳

ضمانتنامه های صادرۀ صندوق به 50 مورد و 73 میلیارد ریال رسید

انواع ضمانتنامه های صادره توسط صندوق برای شرکت های دانش بنیان و فناور استان از زمان شروع فعالیت رسمی در بهار 1399 تا حال حاضر به 50 فقره رسید. سرجمع این ضمانتنامه ها، که از انواع ضمانتنامۀ حسن انجام تعهدات، ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه، ضمانتنامۀ پیش پرداخت، ضمانتنامۀ کسور حسن انجام کار و …، بوده […]

تسهیلات اعطایی صندوق به 110 مورد و 163 میلیارد ریال رسید

انواع تسهیلات اعطایی صندوق به شرکت های دانش بنیان و فناور و فناوران حقیقی استان از زمان شروع فعالیت در بهار 1399 تا حال حاضر به 110 فقره رسید. سرجمع این تسهیلات، که از انواع نمونه سازی، تجاری سازی، تامین زیرساخت فناوری، خرید تجهیزات، سرمایه در گردش، اعتبار حمایتی تحقیقاتی و …، بوده اند، بالغ […]

تصویب 22 فقره تسهیلات به ارزش 166 میلیارد ریال از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

با حضور یک تیم کارشناسی از مدیریت تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در بیرجند از تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه 1402، تعداد 27 فقره درخواست انواع تسهیلات شرکت های دانش بنیان استان، که با همکاری و نظارت کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی آماده شده بود، و […]