صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۳۰ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیات مدیرۀ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خراسان جنوبی

سمت

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی

احمد حاجی­ زاده

محمدحسن مجیدی

محمودرضا یوسفی

سیدمهدی کاظمی

حسن حسن­ پور

محمد رضا آقاابراهیمی

نماینده

صندوق رفاه اعضای هیات علمی

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

شرکت سهامی خاص مهراس کویر

شرکت سهامی عام سیمان باقران

دانشگاه بیرجند

jsj