صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۳۰ تیر ۱۴۰۳

صدور انواع ضمانت نامه های بانکی

یکی دیگر از فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات و …) است.