صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

۲۹ فروردین ۱۴۰۳

سرمایه گذاری خطر پذیر

ما در صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان جنوبی به دنبال سرمایه گذاری خطر پذیر هستیم.