شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی به استناد مادۀ 100 “قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” (مصوب 1379) و نیز مادۀ 44 “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوب 1394) تاسیس و در مردادماه سال 1398 تحت شمارۀ 6026 به ثبت رسیده است. سرمایۀ اولیۀ صندوق 30 میلیارد ریال است، که %49 آن متعلق به دستگاه­ های دولتی (پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند) و %51 آن متعلق به بخش خصوصی است. این صندوق پس از فراهم شدن بسترهای اجرایی لازم، از شهریورماه سال 1398 فعایت خود را آغاز کرده است.

فعالیت های این صندوق در چهار بخش:

1) اعطای انواع تسهیلات (نمونه سازی، تجاری سازی، تولید صنعتی، سرمایه در گردش، تامین زیرساخت فناوری، لیزینگ، استصناع و …)،

2) مشارکت در سرمایه ­گذاری خطرپذیر،

3) صدور انواع ضمانت­نامه­ های بانکی مورد نیاز شرکت ها (شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات و …)،

4) تضمین تعهدات پژوهشگران مرتبط با طرح ­های پژوهشی و فناوری،

متمرکز است. این صندوق با توجه به شرایط و نیازهای اقتصادی کشور و لزوم تقویت و توسعه فعالیت­ های تولیدی دانش ­بنیان، نوآورانه، فناورانه و خلاقانه از تمامی امکانات و منابع خود، و نیز از منابعی که از طریق عقد قراردادهای عاملیت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر مراجع ذیربط در اختیار دارد، در جهت اجرای وظایف قانونی محوله حرکت می­ کند.

اعضای هیات مدیره صندوق عبارتند از:

نام و نام خانوادگی نماینده سمت
محمدعلی ناصری پارک علم و فناوری خراسان جنوبی رییس هیات مدیره
محمودرضا یوسفی شرکت سهامی خاص مهراس کویر نایب­­ رییس هیات مدیره
عباس عابدی دانشگاه بیرجند عضو هیات مدیره
احمد حاجی زاده صندوق رفاه اعضای هیات علمی عضو هیات مدیره
سیدمهدی کاظمی شرکت سهامی عام سیمان باقران عضو هیات مدیره
محمدرضا آقاابراهیمی مدیرعامل